นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 19,469 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 เม.ย. 63แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
8 มี.ค. 62แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แชร์  
8 มี.ค. 62แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
12 ต.ค. 61แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม แชร์  
10 ต.ค. 61แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์) แชร์  
10 ต.ค. 61แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) แชร์  
16 ส.ค. 61แบบคำร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร แชร์  
8 มี.ค. 61แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ แชร์  
15 ก.พ. 61แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน แชร์  
15 ก.พ. 61แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลากิจส่วนตัว แชร์  
12 ม.ค. 61แบบฟอร์มแจ้งขอใช้รถกู้ชีพ แชร์  
5 ม.ค. 61แบบฟอร์มแจ้งความเดือดร้อนของหมู่บ้าน แชร์  
5 ม.ค. 61แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน แชร์  
5 ม.ค. 61แบบคำร้องแจ้งให้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน แชร์  
5 ม.ค. 61แบบฟอร์มแจ้งขอสนับสนุนกำลังพล อปพร.อบต.หินดาต แชร์  
2 ม.ค. 61แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา