นาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
999-999-9999

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 20,677 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 มี.ค. 62หลักเกณฑ์ มาตรกร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หินดาต แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนวจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หินดาต แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ แชร์  
7 มี.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั้นและประพฤติมิชอบ แชร์  
14 มี.ค. 61นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แชร์  
17 ม.ค. 61นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา