นายจำรูญ กาฬภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
096-3094427

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 53,341 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลหินดาตได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ 5 ธันวาคม ณ ที่อำเภอปางศิลาทอง แชร์  
4 มิ.ย. 63บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากร ตามประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปี 2563 แชร์  
13 พ.ค. 63ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต แชร์  
24 ก.พ. 63"กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายพระราขกุศลและน้อมรำลึกพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่2 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่8 บ้านอุดมทรัพย์" แชร์  
3 ม.ค. 63ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมไหว้ขอพรพระพรหมประจำหน่วยงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ประจำปี 2563 แชร์  
17 ม.ค. 61ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ศูนย์เด็กเล็กฯ พนกงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เ ข้าร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ต้านการทุจริตคอร์ปชั่น (Zeiro Tolerance) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา