เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611126
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611143
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611133
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2560135
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560336
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี2560133
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2559134
หนังสือส่งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2559136
รายงานผลการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2559238
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2558130

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB