เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต843
คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน4112
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานอบต.หินดาต732
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561-2563455

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB