เมนูหลัก

บริการประชาชน - ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562134
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562138
โครงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์บริการร่วม One Stop Service1170
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต(One stop Service)1157
คำสั่งแต่งต้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมอบต.หินดาต (One Stop Service)1161

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.25MB