เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)14
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)114
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)111
คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง143
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ130
คู่มือการเลื่อนระดับ119
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี126
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562116
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562117
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม121
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต820
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)121
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)122
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)18
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2561142
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2561128
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2561128
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย113

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 1.00MB