เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศรายงานผลการดำเนินการแผนการสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี2562 ครั้งที่1/6213
รายงานผลการดำเนินการแผนการส้รางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี2562 ครั้งที่1/6212
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ16
คู่มือการเลื่อนระดับ15
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี16
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 256212
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 256212
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม16
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)14
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)15
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 256119
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 256117
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 256115
ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.หินดาต12
คำสั่ง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน12
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน12
คำสั่ง แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงานของ อบต.หินดาต12
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของอบต.หินดาต13
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ14
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน14

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB