เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562138
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)117
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)159
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)151
คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง1111
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ169
คู่มือการเลื่อนระดับ133
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี186
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562129
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562131
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม134
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต843
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)173
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)132
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)120
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2561196
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611103
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611104
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย138

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB