เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคู่มือประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ จำนวน 12 คู่มือ (ประจำเดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562176
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (กองสาธารณสุข)121
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 (สำนักปลัด)1102
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2562 (กองการศึกษา)189
คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง1143
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ1102
คู่มือการเลื่อนระดับ174
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี1112
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกอบต.ให่รองนายกอบต. ประจำปีงบประมาณ 2562133
คำสั่งการมอบอำนาจของปลัดอบต.ให้รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2562134
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม139
ประกาศข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของ อบต.หินดาต846
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (โทรศัพท์)197
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)135
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2561 (กองคลัง)123
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 25611126
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 25611143
หนังสือแจ้งผลคะแนนการประเมินประสทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 25611133
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย171

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB