เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดนานางบุญยิ่ง ขุนอิน) หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1315 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1414 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1714 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านใหม่เชียงราย - บ้านวังตะเคียน) หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1614 ส.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1114 ส.ค. 62
โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร272 ส.ค. 62
โครงการเสริมสันฝาย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร512 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี9627 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต3327 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน อ.ส.แกะ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 2927 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงพาน) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 3427 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต428 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต398 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายลำครลองขลุง (วางกล่องเกเบี้ยน) หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5329 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังวัดเริงกะพงคงคาราม) หมู่ที่13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร4829 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นเพื่อกักเก็บน้ำ (จุดนายตุ๊ แซ่ว้า) หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว สตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร387 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร407 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร417 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร357 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB