เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 214 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 214 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดนานางบุญยิ่ง ขุนอิน) หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2215 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2014 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2414 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านใหม่เชียงราย - บ้านวังตะเคียน) หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2314 ส.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1814 ส.ค. 62
โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร402 ส.ค. 62
โครงการเสริมสันฝาย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร632 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี13427 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต3627 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน อ.ส.แกะ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 3627 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงพาน) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 3927 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต488 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต458 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายลำครลองขลุง (วางกล่องเกเบี้ยน) หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร9729 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังวัดเริงกะพงคงคาราม) หมู่ที่13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร5229 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นเพื่อกักเก็บน้ำ (จุดนายตุ๊ แซ่ว้า) หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว สตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร437 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร467 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร467 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB