เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี2027 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต2127 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน อ.ส.แกะ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 1627 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงพาน) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 1927 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต298 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต248 พ.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายลำครลองขลุง (วางกล่องเกเบี้ยน) หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2929 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(สายหลังวัดเริงกะพงคงคาราม) หมู่ที่13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร3129 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายนำ้ล้นเพื่อกักเก็บน้ำ (จุดนายตุ๊ แซ่ว้า) หมู่ที่ 12 บ้านคลองมะนาว สตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร247 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร247 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร257 มี.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.หินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร217 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 1.00MB