เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี2227 พ.ค. 62
จ่ายขาดเงินสะสมจากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25621724 พ.ค. 62
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่จากการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 25621524 พ.ค. 62
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 2515 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ภายในตำบลหินดาต258 พ.ค. 62
รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25618215 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหินดาต14829 ม.ค. 61
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านมอเจริญ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร14824 ม.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต12617 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนน คสล.น้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 10117 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต10017 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB