เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563201 ต.ค. 62
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร244 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 214 ก.ย. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 204 ก.ย. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กหมู่ที่14บ้านรุ่งเรืองทรัพย์(ล็อค3)1126 ส.ค. 62
e ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED หมู่ที่1บ้านหินดาต823 ส.ค. 62
e โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่5บ้านใหม่เชียงราย522 ส.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1616 ส.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดนานางบุญยิ่ง ขุนอิน) หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2215 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2014 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลำคลองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2414 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงถนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านใหม่เชียงราย - บ้านวังตะเคียน) หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เชียงราย อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร2314 ส.ค. 62
ราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1814 ส.ค. 62
โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร402 ส.ค. 62
โครงการเสริมสันฝาย หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร632 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี13427 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองสังกะสี4227 พ.ค. 62
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต3627 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน อ.ส.แกะ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 3627 พ.ค. 62
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงพาน) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ 3927 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.00s. 0.75MB