เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสรุปผลสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรปีงบประมาณ2562138
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบพ.ศ.2561-พ.ศ.2563) ครั้งที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562146
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2144
ประกาศการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21116
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562437
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 224
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562124
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4)199
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563139
คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562132
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของอบต.หินดาต ปีงบประมาณ 2562131
แผนการดำเนินงาน ปี 25621286
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562123
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561147
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 25621121
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621119
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานงานของ อบต.หินดาต128
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ครั้งที่ 1/2561135
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561-25631629

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
2.09s. 0.75MB