เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)2048
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ต่อ)1575
รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ครั้งที่1/2560)1130
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 177
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.หินดาตปีพ.ศ.2561-25641110

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB