เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต10125 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 8825 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถังน้ำใสพร้อมระบบการผลิตประปาหมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร7919 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25618119 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2561829 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 25611214 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการปรับปรุงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร992 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร942 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต (โรงปุ๋ย) หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร10822 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต (โรงปุ๋ย) หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร10222 มี.ค. 61
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน16316 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 25615015 มี.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดเริงกะพง (โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร14426 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลำคลองปางมะนาว หมู่ที่ 11 บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร15215 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการขุดลำคลองปางมะนาว หมู่ที่ 11 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร14315 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่ทำการ อบต.หินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร13715 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ (สายกลุ่มล็อค 3 ) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร1468 ก.พ. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการซื้อหรือการจัดจ้างที่มืใช่งานก่อสร้าง1357 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดเริงกะพง (โดยลงหินคลุก) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร14531 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (สายกลุ่มล็อค 3 ) หมู่ที่ 14 บ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร15131 ม.ค. 61
ลำดับที่ 121-140 | 7/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB