เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล.ระบายน้ำและกำแพงกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ (จุดซอยคุ้มหัวถนน) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร589 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านซับใหญ่ (ซอยเกตุแก้ว) ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร689 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (จุดบ้านนายสุพจน์ เล็กพงษ์) หมู่ที่ 11 บ้านปางมะนาว517 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562524 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562633 ม.ค. 62
ราคากลางโครงการก่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเขาน้ำอุ่น5019 ธ.ค. 61
เปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านอุดมทรัพย์15914 ธ.ค. 61
ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา617 ธ.ค. 61
โครงการทำบุญประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปี 25611914 ธ.ค. 61
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี2263 ธ.ค. 61
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบาย1683 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.หินดาต882 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต892 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต722 ธ.ค. 61
กิจกรรม โครงการรวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น25729 พ.ย. 61
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทง ๖๑)23126 พ.ย. 61
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์9514 พ.ย. 61
ความหมายของการจัดการความรู้8014 พ.ย. 61
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ7014 พ.ย. 61
การเขียนรายงานการประชุม7514 พ.ย. 61
ลำดับที่ 61-80 | 4/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB