เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เปิดหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านอุดมทรัพย์14314 ธ.ค. 61
ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา607 ธ.ค. 61
โครงการทำบุญประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ประจำปี 25611754 ธ.ค. 61
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี2133 ธ.ค. 61
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบาย1273 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.หินดาต872 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต872 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของอบต.หินดาต712 ธ.ค. 61
กิจกรรม โครงการรวมพลังแกนนำเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนำจิตอาสาในชุมชนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น24229 พ.ย. 61
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทย (ลอยกระทง ๖๑)18126 พ.ย. 61
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์9414 พ.ย. 61
ความหมายของการจัดการความรู้7614 พ.ย. 61
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ6914 พ.ย. 61
การเขียนรายงานการประชุม7414 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)7530 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561699 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563958 ต.ค. 61
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ ื1/2561 ปีงบประมาณ 2561732 ต.ค. 61
ราคากลางโครงการจัดซื้อแผ่นยางพาราพร้อมติดตั้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต หมู่ที่ 1 บ้านหินดาต6424 ก.ย. 61
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเริงกะพง7010 ก.ย. 61
ลำดับที่ 41-60 | 3/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB