เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล31718 เม.ย. 62
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม15620 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี13520 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม16620 มี.ค. 62
ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของอบต.หินดาต18820 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นและประพฤติมิชอบ12220 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หินดาต15520 มี.ค. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ19820 มี.ค. 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 25621678 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 256118324 ม.ค. 62
ควบคุมภายในของอบต.หินดาต ปี25612216 พ.ย. 61
ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน16316 มี.ค. 61
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 25607616 ม.ค. 61
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกล่องแสดงความคิดเห็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเขตตำบลหินดาต 14 หมู่บ้าน9510 ม.ค. 61
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์12210 ม.ค. 61
รูปภาพประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต21610 ม.ค. 61
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต23810 ม.ค. 61
ประกาศนโยบาย มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ19110 ม.ค. 61
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)9725 ก.ย. 60
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB