เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของ อบต.หินดาต

แชร์

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.05s. 0.75MB